سیستم تهویه

  • Ventilation System Heat Recovery  for Clinic Touch Control Panel Energy Saving

    بازیابی حرارت سیستم تهویه برای صفحه کنترل لمسی کلینیک صرفه جویی در انرژی

    سیستم تهویه مبتنی بر استفاده از تجهیزات ویژه برای ارسال هوای تازه به اتاق در یک طرف یک اتاق بسته و سپس تخلیه از طرف دیگر به بیرون توسط تجهیزات ویژه است و یک "میدان جریان هوای تازه" در داخل خانه را تشکیل می دهد. نیازهای تهویه هوای تازه داخلی را برآورده می کند. طرح اجرا استفاده از فن های فشار باد بالا و جریان بزرگ با تکیه بر قدرت مکانیکی برای ارسال هوا از یک طرف به اتاق و از طرف دیگر استفاده از یک اگزوز فن مخصوص طراحی شده برای تخلیه به بیرون است که باعث تشکیل هوا می شود. میدان جریان هوای تازه در سیستم هنگام تامین هوا، هوای ورودی به اتاق فیلتر، ضدعفونی، استریل، اکسیژن رسانی و از قبل گرم می شود (در زمستان).